KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie

Ewaluacja i upowszechnienie

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI:

1. Uczestnicy stażu przed wyjazdem oczekiwali podniesienia kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, poznania hiszpańskiego systemu kształcenia, poznania zabytków i kultury Hiszpanii, po powrocie wskazują, że wszystkie cele zostały osiągnięte, poznali funkcjonowanie hiszpańskich firm, poszerzyli swoje słownictwo, stali się bardziej otwarci, odważni, aktywni.

2. Uczestnicy bardzo dobrze oceniają pracodawców i partnerów hiszpańskich, wskazują na ich życzliwość, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy.
3. Stażyści zostali dobrze przygotowani do odbycia stażu
4. Pracodawcy hiszpańscy bardzo dobrze oceniają polskich praktykantów, ich punktualność, chęć do pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania.
5. Nauczyciele zauważyli u praktykantów zdecydowany wzrost kompetencji zawodowych, językowych, umiejętności organizowania sobie czasu, zadań, pracy w grupie. Znacznie wzrosła aktywność tych uczniów.
6. Partnerzy współpracowali bez przeszkód, realizowali zaplanowane zadania zgodnie z planem, wspierali się, osiągnęli zamierzone rezultaty.

REKOMENDACJE:

1. Kontynuować współpracę pomiędzy partnerami przy następnych projektach w przyszłości.
2. Organizować wyjazd kolejnej grupy według podobnych standardów.
3. Zarządzać projektem stosując dotychczasowe metody i zasady.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Badania wykazały, że projekt przyniósł wiele korzyści zarówno uczestnikom, partnerom polskim i hiszpańskim, jak i całemu otoczeniu szkoły.
3. Beneficjent podniósł swój prestiż dzięki udanej promocji projektu i jego rezultatów.
4. Projekt dał też szansę na zdobycie wielu cennych umiejętności Dyrektorowi szkoły i nauczycielom z zakresu zarządzania.
5. Staże zagraniczne pozwoliły docenić pracodawcom hiszpańskim zdolności i cechy polskich uczniów.
6. Wszystkie cele zamierzone w projekcie zostały zrealizowane, a zakupiony sprzęt do obsługi projektu i powstałe produkty przez wiele lat będą wykorzystywane w szkole do promocji projektu, co daje gwarancje trwałości rezultatów projektu.