KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Cennik

Kwaterowanie młodzieży do internatu na kolejny rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się w dniu 01.09.2024 r. (niedziela) od godziny 15.00.
W celu podpisania dokumentacji wychowanek niepełnoletni do internatu zgłasza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z Zarządzeniem Zmieniającym Dyrektora Szkoły Nr 9/2023/2024/KCEZ z dnia 11 marca 2024 r. – ustala się następujące kwoty za wyżywienie :

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w Internacie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach. ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 25,00 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

  Opłata, o której mowa w §1 odpowiednio wynosi:
 • 100% opłaty w przypadku korzystania z trzech posiłków: 25 zł
 • 73,52 % w przypadku korzystania z obiadu i śniadania: 10,32 zł +8,06 zł =18,38 zł
 • 41,28 % w przypadku korzystania z obiadu: 10,32 zł
 • 32,24 % w przypadku korzystania tylko ze śniadania: 8,06 zł
 • 26,48 % w przypadku korzystania tylko z kolacji: 6,62 zł
 • 67,76 % w przypadku korzystania z obiadu i kolacji: 10,32 zł + 6,62 zł = 16,94 zł

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka/ucznia, któremu przyznano świadczenia socjalne w formie posiłków, za którego ww. opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Dziecka wynosi: śniadanie 11,59 zł, obiad 15,00 zł, kolacja 10,15 zł, pełne wyżywienie 36,73 zł ( kwota składa się: z wsadu do kotła plus kalkulacji kosztów osobowo - pochodnych).

Opłata za korzystanie z posiłków przez pracowników internatu/szkoły obejmująca pełny koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie – 11,59 zł, obiad – 15,00 zł, kolacja – 10,15 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Zmieniającym Dyrektora Szkoły Nr 10/2023/2024/KCEZ z dnia 11 marca 2024 r. – ustala się następujące kwoty za zakwaterowanie:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół 425,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 850,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 850,00 zł / mc
= 918,00 zł
nocleg dla innych osób
(płatne tylko przelewem na rachunek)
90 zł / 1 nocleg +8% VAT = 97,20 zł
dla wychowanka – maturzysty przebywającego w internacie do 15-tego dnia miesiąca, dla wychowanków mieszkających w internacie dłużej niż do 15-tego opłata wynosi 425,00 zł – dotyczy miesiąca maj, czerwiec 213,00 zł
pojedynczy koszt noclegu dla maturzysty i dla wychowanka 30,00 zł

Opłata za zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę państwa polskiego po 24.02.2022 r. rozliczana będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167)

Informacje dodatkowe:

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
 2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
 3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
  PKO BP 64102023130000380210851774 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.
  Opłaty należy regulować po otrzymaniu kwoty z administracji internatu nie wcześniej.