KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Fundusze unijne

NOWE projekty unijne w KCEZ w latach 2019-2020 - etap II - REALIZACJA!!!

EFS

 

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Nazwa projektu:
„KCEZ stawia na zawodowstwo”
Wartość projektu: 540 640,25 PLN
Cel projektu: Zwiększenie w okresie od 07.01.2019 r. do 31.07.2020 r. tj. w terminie realizacji projektu zdolności do zatrudnienia oraz samozatrudnienia wśród 42 uczniów (18K,24M) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej (Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła 1 Stopnia) w Katowicach poprzez realizację staży/praktyk zawodowych 30 - (12K,18M), szkoleń/kursów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej poprzez realizację zajęć specjalistycznych, laboratoryjnych i wykładów we współpracy z wyższymi uczelniami z otoczenia społeczno gospodarczego, organizację zajęć z doradztwa edukacyjno zawodowego, jak również doskonalenia zawodowego dla 2 nauczycieli (0K,2M) kształcenia zawodowego oraz wyposażenie warsztatów do praktycznej nauki zawodu.
Rekrutacja - termin: styczeń - luty 2019 r.
Spotkanie informacyjne dla uczniów: 07 stycznia 2019 r. godzina 8:10 hol główny
Spotkanie informacyjne dla rodziców: 14 stycznia 2019 r. godzina 17:30 sala 4A
Liczba uczestników projektu 42 uczniów w tym 18K i 24M oraz 2 nauczycieli
Kryteria rekrutacyjne:  
Regulamin rekrutacji: Regulamin projektu
Dokumenty rekrutacyjne: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6
Regulamin + dokumenty rekrutacyjne dla NAUCZYCIELI: Regulamin rekrutacji dla nauczycieli
Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów:  
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do projektu "KCEZ stawia na zawodowstwo": Protokół
Dodatkowe informacje o projekcie: Zobacz

EFRR

 

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Nazwa projektu:
„Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach”
Wartość projektu: 4 861 117,00 PLN
Cel projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków do nabycia i uzupełnienia praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.
Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z konieczności realizacji projektu nadrzędnego, zaplanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020, pn. „KCEZ stawia na zawodowstwo.
Okres rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2017r. - II kw. 2020 r.
Wizualizacje: Zobacz
Dodatkowe informacje o projekcie: Zobacz