KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Murarz-tynkarz

Nauka w zawodzie trwa 3 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe takie jak:  
wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.


Absolwenci kierunku – wykonują budowle z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów, wykonują konstrukcyjne i inne elementy budynków, a także prowadzą w tym zakresie prace remontowe, konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia powienien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W procesie nauczania, obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie poznają następujące przedmioty zawodowe:  
– dokumentacja techniczna,  
– budownictwo ogólne,  
– technologia murarstwa i tynkarstwa,  
– język obcy zawodowy,  
– działalość gospodarcza w budownictwie, oraz zajęcia zawodowe praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego.
Miejsce zajęć praktycznych zapewnia szkoła. 

murarz-tynkarz
murarz-tynkarz

Możliwe miejsca zatrudnienia:  
– firmy remontowe,  
– firmy budowlane,  
– firmy rozbiórkowe,  
– w firmie prywatnej,  
– działalność na własny rachunek.

Główne zadania i czynności dla zawodu murarz – tynkarz:  
– analizuje rysunki robocze i ustaluje na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,  
– przygotowuje zaprawy murarskie,  
– obsługuje maszyny budowlane stosowane w robotach murarskich,  
– wykonuje mury z różnych materiałów,  
– wykonuje łuki i sklepienia,  
– osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej,  
– układa izolację przeciwwilgociową na wykonywanych ścianach, montuje izolację cieplną i akustyczną na ścianach lub wewnątrz ścian,  
– wykonuje rozliczenia kosztów usług,  
– wykonuje inne zadania, związane z podanymi wyżej.