KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik geodeta

Technik geodeta


1. Opis zawodu:
Geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna. Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości. W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

2. Uzyskane kwalifikacje:
W trakcie nauki technik geodeta zdobywa dwie kwalifikacje:
BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
technik-geodeta
technik-geodeta

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Geodeta to zawód dla Ciebie, jeśli:
- lubisz pracę w terenie,
- chcesz wciąż poznawać coś nowego,
- lubisz przebywać wśród ludzi,
- interesują Cię nowe technologie,
- lubisz prace na komputerze,
- podoba ci się praca w urzędzie lub biurze

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność.
Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Technik geodeta:
- współpracuje z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych,
- za pomocą instrumentów geodezyjnych wykonuje pomiar terenu, a następnie otrzymane wyniki pomiarów przedstawia w postaci map,
- na placu budowy wspomaga pracę budowniczych,
- zmienia strukturę przestrzeni poprzez podział działek,
- bada przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych budowli

4. Czego nauczysz się u nas?
- obsługiwać nowoczesny sprzęt geodezyjny,
- wytyczać obiekty inżynierskie (budynki, drogi, koleje, mosty itp.),
- dzielić działki, mierzyć ich powierzchnie,
- wykonywać obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania geodezyjnego,
- rysować mapy ręcznie oraz na komputerze

Oprócz, 4-tygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w każdej klasie odbywają się ćwiczenia terenowe (4 godz. tygodniowo lub 4 tygodnie w ciągu roku). Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów na najnowocześniejszym sprzęcie geodezyjnym oraz obliczeniach i rysunku map z wykorzystaniem kalkulatorów inżynierskich i komputerów.

Szkoła podpisała umowę z Wyższą Szkołą Inżynieryjno- Ekonomiczną w Rzeszowie w sprawie utworzenia klasy patronackiej. Dzięki tej współpracy uczniowie technikum geodezyjnego będą uczestniczyć w ponadprogramowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. W trakcie tych zajęć zaznajomią się z najnowszym oprogramowaniem i najnowszymi technologiami stosowanymi w geodezji.

Zdobytą w szkole wiedzę z zakresu geodezji możemy wykorzystać w: budownictwie, planowaniu przestrzennym, wycenie nieruchomości, pracach poszukiwawczych złóż, nawigacji, wojsku, kartografii, górnictwie, rolnictwie, uczytelnianiu zdjęć lotniczych i satelitarnych, gospodarce nieruchomościami, zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

5. Nauczane przedmioty:
Przedmioty zawodowe:
Przedmioty teoretyczne:
•    Geodezja ogólna
•    Geodezja inżynieryjna
•    Kataster i gospodarka nieruchomościami
•    Prawo w geodezji
•    Język angielski w geodezji
•    Działalność gospodarcza w geodezji
Przedmioty praktyczne:
•    Prace obliczeniowe i kartograficzne
•    Geomatyka
•    Rysunek geodezyjny
•    Dokumentacja katastralna
•    Terenowe ćwiczenia geodezyjne
•    Praktyki zawodowe