KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik Budownictwa – zawód poszukiwany na rynku pracy


1. Opis zawodu:
Czym zajmuje się technik budownictwa?
- kieruje robotami budowlanymi,
- prowadzi dokumentację budowy,
- sprawuje nadzór budowlany

2. Uzyskane kwalifikacje:
Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Gdzie możesz pracować:
- w firmach budowlanych,
- w biurach projektowych,
- w organach administracji państwowej i samorządowej.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Wszystkie zajęcia praktyczne organizujemy u pracodawców na budowach,  pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli.

Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak :
- budownictwo,
- budownictwo wodne,
- inżynieria środowiska,
- architektura

technik-budownictwa
technik-budownictwa

4. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:
- posługiwanie się dokumentacją techniczną,
- projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
- opracowanie projektów organizacji robót,
- dobieranie sprzętu, maszyn,
- kierowanie gospodarką materiałową,
- wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych,
- analizowanie warunków gruntowych,
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót,
- przeprowadzanie kontroli jakości robót,
- wykonywanie kalkulacji robót,
- wykorzystywanie programów komputerowych.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:
1. Rysunek techniczny
2. Technologia robót murarskich i tynkarskich
3. Organizacja robót budowlanych
4. Kosztorysowanie w budownictwie
5. Język obcy zawodowy w budownictwie
6. Działalność gospodarcza w budownictwie
7. Dokumentacja techniczna
8. Roboty murarskie i tynkarskie
9. Nadzór robót budowlanych
10. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
11. Praktyki zawodowe