KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.
Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

OGR. 03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
OGR. 04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Czego będziemy się uczyć?

◦ wykonywania rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu,
▪ poznawania zasad i metod pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,
▪ wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z urządzeniem terenów zieleni,
▪ sporządzania planów sytuacyjno-wysokościowych,
▪ rozpoznawania podstawowych rodzajów budowli i ich elementów,
▪ wykonywania elementów konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
▪ rozpoznawania typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowanie ich właściwości,
▪ rozpoznawania gatunków roślin,
▪ charakteryzowania typów i elementów krajobrazu oraz jego walorów estetycznych,
▪ przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringu istniejących obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowania terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
▪ sadzenia i pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych,
▪ zakładania i pielęgnowanie rabat kwiatowych i bylinowych oraz powierzchni trawiastych,
▪ wykonywania i konserwowanie elementów małej architektury ogrodowej,
▪ wykonywania dekoracji roślinnych,
▪ stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie,
▪ sporządzania dokumentacji technicznej w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni.

technik-architektury-krajobrazu
technik-architektury-krajobrazu

Po zakończeniu nauki

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:
▪ realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
▪ projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
▪ pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
▪ prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.